BG シリーズ

シリーズ 最小ライン幅 Max PPI ダウンロード
BG752000, BG753000 & BG753500 BG752000, BG753000 & BG753500 12 25000 ダウンロード
BG757000 BG757000 6 50000 ダウンロード
BG762000, BG763000 & BG763500 BG762000, BG763000 & BG763500 12 25000 ダウンロード